Dži­nis­mus ver­sus hákový kříž

Přes­tože se zabý­vám výhradně rodin­ným prá­vem, roz­hodl jsem se dnes tro­chu odbo­čit do práva trest­ního a napsat vám něco o tomto symbolu.

Pokud vyslo­víme Hákový kříž, vybaví se nám oka­mžitě Hit­ler, nacis­mus a všechna zvěr­stva, která pod tímto sym­bo­lem napáchali. Mladý pubescent ho nakreslí na zeď zpra­vi­dla jen proto, že to někde viděl a jinak nemá ponětí, co znamená.

Náš právní řád v soudTrest­ním zákoně však trestá tuto pro­pa­gaci nacismu v § 403405 saz­bou od 6 měsíců až 10 let, což schvaluji.

Počátky tohoto sym­bolu se tak nějak auto­ma­ticky datují od doby 2. svě­tové války. Kde však k němu při­šli nacisté? Vymys­leli jej? Niko­liv! Ukradli a zne­u­žili jako ostatně vše.

Dnes můžeme ještě obje­vit menší komu­nity, kde sym­bol najdeme. Přesto u nich nena­lez­neme oko­vané boty či zbraně. Naopak….

Jedná se totiž o nábo­žen­ství, zvané DŽINISMUS — sebeza­pření a nenásilí.

Toto nábo­žen­ství se sta­ro­by­lým sym­bo­lem svas­tiky bylo zalo­ženo v šes­tém sto­letí př.n.l., zbož­ným indic­kým kní­že­tem Nata­put­tou Vard­ha­má­nou. Ten se obrá­til k životu sebeza­pření a askeze. Nahý se vydal hle­dat poznání. Věřil, že spásy duše lze dosáh­nout jen kraj­ním sebeza­pře­ním a tvr­dým uplat­ňo­vá­ním ahinsá, tedy nená­silí ke všem tvo­rům. Dová­děl ahinsá do takové kraj­nosti, že s sebou nosil měkké koště, jímž mohl jemně odme­tat hmyz, který mu při­šel do cesty…

Dnes můžeme spat­řit pod tímto sym­bo­lem sedět mnišky s rouš­kami přes ústa. Nejedná se o ste­rilní roušky kvůli infekci, ale ochranu před spolknu­tím a usmr­ce­ním hmyzu. Musíme však zajet do Bom­baje nebo na indický Gut­ža­rát. Vyzna­vačů této víry jsou dnes necelé 4 milióny.

Řek­nete si, že to tro­chu pře­há­nějí. Ano, ale co je lepší, vyzná­vat nená­silí vůči všem živým tvo­rům nebo jako fašis­mus, který pod tímto sym­bo­lem vyvraž­dil mili­óny lidí?

Dou­fám, že se nena­jde filuta, který se po nakres­lení háko­vého kříže a dopa­dení se bude ohá­nět mým jmé­nem a odka­zem na Dži­nis­mus! Jsem pře­svěd­čen, že až do pře­čtení tohoto článku neměl ani tušení o jiném významu háko­vého kříže, než o pro­pa­gaci fašismu.

Autor článku: Mar­tin Weber

www​.xlma​ga​zin​.eu

Trápí vás zaměst­na­va­tel žízní? Mar­tin Weber — rodinné právo

Milí čte­náři, je tady konečně léto a tudíž dny plné tepla, slunce, opa­lo­vání a dovolených.

Skoro každý vyráží do tep­lých kra­jin, někte­rým stačí naše slunce a je ho dost i u nás pro všechny. Nakou­píme krémy na opa­lo­vání, slu­neč­ník, vody kvůli pit­nému režimu a řídíme se podle toho, jak nám orga­nis­mus dovolí. Prostě poho­dička, pohoda….

Exis­tuje však dost lidí, na které tyto radosti zatím čekají. Říká se jim „pra­cu­jící před dovolenou“.

Oče­ká­vání při­náší určité radostné napětí, ale nezba­vuje nás povin­ností vůči zaměstnavateli.

Jsme povinni žízen1dodr­žo­vat Záko­ník práce spolu s dal­šími naří­ze­ními zaměst­na­va­tele v pra­covní smlouvě.

O tom, že máme také nějaká svá práva se jaksi nemluví.

Musím napří­klad nosit pře­de­psaný oděv, obuv apod. Co mám ale dělat, když je 40°C a já co nejdříve omdlím? Co dělat v pro­středí, kde není voda ani na umytí rukou, o pití nemluvě?

Taková zaměst­nání vět­ši­nou při­ná­šejí mzdu mini­mální. Odtud v pří­padě, že zaměst­na­va­tel neu­dělá kul­turní pod­mínky, je nej­lépe oka­mžitě odejít.

Na co ale mám právo?

Zaměst­na­va­tel je povi­nen Vám zabez­pe­čit dobře vět­ra­telné pro­středí nebo ho na dobu nut­nou opus­tit, u oděvů zajis­tit úlevu, roz­ha­lenky, neno­šení čepic a hlavně dosta­tek vody k pit­nému režimu.

žízen2

Znám firmu, kde nemají vodu ani na umytí rukou dodnes a to mají pra­covní dobu 24 h denně, 14 dnů bez pře­s­tání a pak 14 dnů volno. Jak vypa­dají není snad nutno vůbec komen­to­vat. Kama­rád má osob­ního taxi­káře, pro­tože se stydí jet domů i vla­kem. Po mém zásahu jim zaměst­na­va­tel dal k dis­po­zici WC TOI TOI, ale musí si jej platit.

Práva máme, ale je nás dost, kdo se jich bojí domoci, i když jsou základní a důstojná člověka.

Pokud nejste jako já, který se zvedne a nene­chá si nic líbit, obraťte se na odbory. Pokud fun­gují, jste v jisté ano­ny­mitě a dá se něco dělat. Další rada je jít o dům dál. Už jsem to udě­lal a není to všude stejné, věřte mi.

Další pra­covní sku­pi­nou jsou OSVČ, kteří pra­cují pro něja­kou orga­ni­zaci jako výhradní zástupci. Také můj pří­klad z praxe. Jak řekl můj kolega důchodce, jsme „ zvěř nehá­jená“. Nemáte žádná práva, vše je ve Vaší finanční režii, tady veliký pozor !

Nenechte se za takové peníze udřít, máte svou hrdost, odbory nebo mou maličkost.

Přeji Vám ničím neru­šené, horké dny u vody nebo v zaměst­nání, ale vždy s pohodou.

Váš dopi­so­va­tel Martin

Pokud máte nějaké kon­krétní otázky či pro­blém, napište mi, rád vám pomohu.

webmartin3​@​gmail.​com

Nepe­čené letní políbení

300 g máslo­vých suše­nek, 2 sme­tany ke šle­hání, tva­roh nebo mas­car­pone, 100 g roz­puš­tě­ného másla, 2 čoko­lá­dové pudinky, 1 hořká čoko­láda, mouč­kový cukr, citron

Máslové sušenky roz­dr­tíme v mik­ro­te­no­vém sáčku najemno, poté je smí­cháme s roz­puš­tě­ným más­lem, tak, aby se pří­sady las1spo­jily v těsto a pevně vmáčk­neme do dor­tové formy. Tva­roh vyšle­háme s mouč­ko­vým cuk­rem, pár kap­kami cit­ro­nové šťávy a cit­ro­no­vou kůrou. Jednu sme­tanu vyšle­háme do husté šle­hačky a vařeč­kou opa­trně vmí­cháme do již při­pra­ve­ného tva­rohu. Krém navrst­víme na sušen­kový základ a dáme ztuh­nout do ledničky.

Mezi­tím si uva­říme pudink a ten nali­jeme jako las2další vrstvu na dort. Pak vyšle­háme dru­hou sme­tanu do husta a navrst­víme ji na pudink. Na závěr posy­peme dort nastrou­ha­nou čoko­lá­dou. Dáme na pár hodin do led­ničky ztuhnout.

Dobrou chuť!

Tip na výlet — Hrad Helfenburk

Hrad Hel­fenburk (nazý­vaný též Hrá­dek) u Úštěka byl zalo­žen Ronovci v první polo­vině 14. sto­letí. Již v roce 1375 se stal hel10Hel­fenburk majet­kem praž­ského arci­bis­kup­ství a začaly na něm pro­bí­hat radi­kální úpravy. Původně dře­věná stavba byla zvět­šena kamen­nými pře­stav­bami. Hrad byl obehnán vyso­kými hradbami a pří­kopy. Byla tu posta­vena hlavní věž a kaple.

Po husit­ských vál­kách se na hradě vystří­dalo něko­lik šlech­tic­kých rodů. Na pře­lomu 16. a 17. sto­letí bylo pan­ství opuš­těno a během tři­ce­ti­leté války pus­to­šeno. Po bitvě na Bílé hoře pře­šel hrad do rukou jezu­itů. Na konci 19. sto­letí zchát­ralý objekt obno­vil prů­my­sl­ník hrabě Josef von Schroll. Nechal tu posta­vit 30 metrů vyso­kou věž a místo se stalo atrak­tiv­ním pro turisty. Ve druhé polo­vině 20. sto­letí se zří­ce­niny hradu ujala orga­ni­zace Čes­kého svazu ochránců pří­rody. Nyní se o Hel­fenburk stará občan­ské sdru­žení Hrádek.

Tří­pa­t­rová hradní věž, z které je pěkný výhled do okolní kra­jiny, je pří­stupná jen o víken­dech. Volně se můžeme pohy­bo­vat jen po nádvoří, inte­ri­éry pří­stupné nejsou, vstupné je dobrovolné.

K Hel­fenburku vede něko­lik zna­če­ných turis­tic­kých cest. My jsme zvo­lili trasu po zelené turis­tické značce, která je při­ja­telná i pro rodiny s men­šími dětmi. Autem doje­deme na západní okraj obce Rašo­vice, kde zapar­ku­jeme. Odtud se vydáme po již zmí­něné zelené turis­tické značce, za obcí se napo­jíme na polní cestu, poté krá­číme podél lesa. Na prv­ním (nezna­če­ném) roz­cestí odbo­číme doprava na cestu mezi poli vedoucí z mír­ného kopce, na další kři­žo­vatce cest se dáme doleva. Lesní pěši­nou jdeme str­měji dolů. Turis­tické zna­čení nás dovede až k samotné zří­ce­nině Hel­fenburk (Hrádek).

Při návštěvě roz­hodně neza­po­meňte na zmi­ňo­vaný Úštěk, najdete tu nejen Muzeum čertů, ale i Ptačí domky, židov­ský hřbi­tov, syna­gogu. Vyni­ka­jící roz­hled je z Ost­rého od pout­ního kostela.

Pří­jem­nou zábavu!

www​.xlma​ga​zin​.eu

Tip na výlet — Pozi­tivní ener­gie v Panen­ském Týnci

Pro­stor nikdy nedo­kon­če­ného chrámu prav­dě­po­dobně ze 14. sto­letí už sta­letí při­ta­huje nej­růz­nější psy­cho­t­ro­niky, léči­tele, duchovní i umělce. Není úplně jasné kdo a kdy ho zalo­žil, je však zřejmě dílem pánů ze Žero­tína a sta­věl se řadu let.

Zvláštní pocit na vás dýchne v nedo­sta­vě­ném gotic­kém kláš­ter­ním chrámu. Svojí umě­lec­kou hod­no­tou se řadí k nej­do­ko­na­lej­ším čes­kým památ­kám a také se zde podle psy­cho­t­ro­niků nachází silné ener­ge­tické místo s léči­vými účinky. Chrám se skládá z 21 metrů dlou­hého kně­žiště, nedo­kon­čené stěny mají na výšku asi 20 metrů. Za husit­ských válek však byla stavba pře­ru­šena a objekt pobo­řen. Po Bílé Hoře byla nadobro stavba zasta­vena a nedo­sta­věný kláš­ter zůstal tor­zem. Chrám měl být původně tří­lodní. Uce­lená část tedy není chrá­mová loď, ale jen výbě­žek s kněžištěm.

Pozi­tivní zóna v Panen­ském Týnci svým tva­rem při­po­míná kříž. Spi­ri­tu­ální síla se zde prý skrývá v kamen­ných zdech kos­tela. Známý psy­cho­t­ro­nik a spi­so­va­tel Sta­ni­slav Brázda namě­řil v pro­sto­rách chrámu pozi­tivní zónu číslo 8, tedy nej­sil­nější, uzdra­vu­jící. Nemu­síte se bát, že byste místa s magic­kou ener­gií nepo­znali — nápo­vě­dou vám budou vyšla­pané ces­tičky a „více ohma­taná“ místa na stě­nách stavby. Pozi­tivní zóna zde tlumí deprese, při­náší dobrou náladu, elán a radost ze života, pomáhá nemoc­ným. Dlou­ho­do­bější pobyt nebo časté návštěvy — pose­zení v trávě upro­střed chrámu, jsou dopo­ru­čo­vány lidem po mozkové obrně, mozkové mrt­vici a po veš­ke­rých úra­zech hlavy.

VÍTĚZ KRAJSKÉHO POHÁRU — FC Inter­na­zi­o­nale Teplice

Ve středu 15.6.2016 se konalo ve spor­tovní hale Krupka finále kraj­ského poháru FAČR.

Do utkání nastou­pil náš tým jako obhájce loň­ského úspě­chu, proti týmu TJ Bou­ráci Tep­lice. Sou­peři se v semi­fi­nále poda­řilo pora­zit jas­ného favo­rita FC Rapid Ústí nad Labem, a tak se oče­ká­val parádní fut­sal. Veš­kerá oče­ká­vání se napl­nila a téměř 200 fanoušků mohlo zhléd­nout rychlý a kva­litní zápas, plný emocí a zají­ma­vých momentů. Ani jeden z týmů nic nepod­ce­nil a hráči ode­hráli vše velmi poctivě. Byl to, ale náš tým, kte­rému se povedlo otevřít skóre. Stalo se tak hned ve 2.minutě a z branky se mohl rado­vat Mar­tin Kul­há­nek, který tak pomalu začal s opa­ko­vá­ním loň­ského výkonu ve finá­lo­vém utkání proti Třebenicím.

Sou­pe­řův fan klub se rych­lým gólem uklid­nil, nao­pak Bou­ráci se sna­žili vyví­jet tlak na naši branku, který byl chví­lemi i velmi nebez­pečný. Všechny pokusy však kon­čily v klidné náruči našeho famóz­ního gól­mana Daniela Číhala, který byl určitě jed­ním z nej­lep­ších hráčů na hřišti a půso­bil Bou­rá­kům sil­nou míru frustrace.

V 7. minutě se nám poda­řilo skó­ro­vat znovu, když se po asi­s­tenci Barana, netra­dičně pra­vou nohou, tre­fil Honza Konečný. Gól Koneč­ného se posléze stal i gólem vítěz­ným. Pro klid nás všech se do konce polo­času měnilo skóre v náš pro­spěch ještě jednou.

 

V 17.minutě se pro­sa­dil opět Mar­tin Kul­há­nek, a to po asi­s­tenci Karla Kodeše. Za dobré nálady a vedení 3:0 se měnily strany. Dalo se ovšem čekat, že Bou­ráci své zbraně ještě nesloží. Do druhé půle sou­peř naběhl odhod­laný k tomu, že s výsled­kem něco udělá.

Prv­ních 5 minut dru­hého polo­času jsme sice tlaku odo­lá­vali opět i díky našem skvě­lému bran­káři, ale čisté konto jsme bohu­žel udr­žet nedokázali.

Ve 30.minutě se záslu­hou Šve­jdy rado­vali Bou­ráci a sní­žili skóre na 1:3. Sou­peř pokra­čo­val ve vel­kém tlaku dál a větší část druhé půlky ode­hrál v power play. Zvlášť v posled­ních minu­tách se naše obrana a bran­kář opravdu zapo­tili, ale vše zvládli. I přes vylo­žené šance se sou­peři žádná další branka nepři­psala. Zápas jsme tak dotáhli do vítěz­ného konce a stejně jako loni jsme nad hlavu vysněný pohár před­sedy KKF zve­dali my.

Vítěz­ství nám při­neslo postup mezi 16 nej­lep­ších týmu České republiky.

Už nyní se těšíme na dal­šího sou­peře, kte­rého prav­dě­po­dobně při­ví­táme na domácí palu­bovce v SH Tep­lice. Stá­váme se záro­veň his­to­ricky teprve dru­hým týmem za 13 let, kte­rému se obha­joba povedla.

Děku­jeme za pod­poru všem fanouškům a srdečně Vás zveme do dal­šího kola poháru. Bližší infor­mace uve­deme, hned jak to bude možné. TJ Bou­ráci Tep­lice : FC Inter­na­zi­o­nale Tep­lice 1:3 (0:3) Branky a asi­s­tence: Kul­há­nek (Kunzl),Konečný (Baran),Kulhánek (K.Kodeš) Sestava: Číhal-Beran, Baran, Jelen, Potmě­šil, Kul­há­nek, Šebl©, Konečný, K.Kodeš, Kunzl, Černý.

Bla­ho­pře­jeme!

xlma​ga​zin​.eu

Na kří­d­lech fan­ta­zie aneb šátek pro kaž­dou příležitost

Šátky a šály se staly nedíl­nou sou­částí našich šat­níků, v létě nás zdobí, v zimě zahří­vají, jsou vhodné ke každé pří­le­ži­tosti, díky roz­ma­ni­tosti a růz­nou dél­kou a šíř­kou. Exis­tuje bez­po­čet způ­sobů vázání, kdy jed­nou působí ele­gantně a vzne­šeně, podruhé nao­pak cha­o­ticky a jednoduše.

Z his­to­rie víme, že sta­ro­věký Řím byl prv­ním mís­tem, kde se poprvé obje­vily šátky, které však slou­žily jako pro­stře­dek pro udr­žení čis­toty, niko­liv pro zahřátí šíje a krku. Říkalo se jim suda­rium, z latiny  lze slovo pře­lo­žit jako „látka na pocení“. Byly pou­ží­vány k utí­rání potu na krku a obli­čeje za hor­kých let­ních dní. Zprvu byly určeny jen pro muže, kteří je nosili kolem krku či pasu. V 17.století šátky vyu­ží­vala chor­vat­ská armáda, hod­nost vojáků byla odli­šena bar­vou a mate­ri­á­lem. Vyšší šarže nosili šátky hed­vábné, nižší hod­nosti šátky bavl­něné. Chor­vaté začali těmto šát­kům říkat kra­vaty a tak vlastně vznikl další módní doplněk.

Co se však týče samot­ných šátků, tak oprav­do­vým mod­ním doplň­kem se staly až v 19.století. V prů­běhu 20.století při­šel obrov­ský „boom“ a od té doby jsou nej­ob­lí­be­něj­ším mód­ním doplň­kem nejen žen, ale i mužů.

Výrobců šátků je určitě bez­po­čet, pou­ží­vají se různé tech­niky, které se stále zdokonalují.

Tímto bych vám ráda před­sta­vila paní Janu Koz­lí­ko­vou, která se věnuje nejen výrobě šátků, ale také řadě jiných výrobků, které si sama vyrábí ve své skromné díl­ničce. Při­jala jsem pozvání a jedno odpo­ledne se roz­jela na Pod­bo­řan­sko. Při­ví­tala mne milá žena, výborná hos­ti­telka, a ujala se vyprá­vění o svých rados­tech. Strá­vila jsem úžasné odpo­ledne a dově­děla se spoustu zají­ma­vých věcí.

Jani, pro­zraďte nám, kde stále čer­páte inspiraci?

Inspi­race: tak jed­ním slo­vem se dá říct, že všude, všude, kde se dá — stačí, aby se mi libil jen nějaký motiv , který pak pou­žiji buď tak , jak je , nebo si ho dokres­lím a doupravím.

Jaké tech­niky využíváte?

Tech­nik maleb na hed­vabi je hodně — daji se kom­bi­no­vat a vychá­zeji z toho pře­krásné výtvory. Já maluji barvami, co se zažeh­lují tep­lem, pak barvami co se fixuji v páře , vyu­ží­vám i různé formy batiky, teď jsem si velice oblí­bila tech­niku malby vos­kem — má veliký roz­sah mož­nosti . K rúz­ným tech­ni­kám se ještě daji vyu­ží­vat kon­tury, efek­tová sůl, ruzná razítka, šablony.

Jak dlouho se tím vším zabý­váte? Mám pocit, dle vyprá­vění, že jste s tím vším začala hned od narození 🙂

Mal­bou na hed­vábi se zabý­vám, tak 5let, ale jinak jsem vyzkou­šela všechno co jsem, kdy viděla — od drhání, přes decou­page (ubrous­ková tech­nika), malba na sklo, vylepta­váni skla, různe věnce, přá­níčka. Hodně jsem dělala z poly­me­ro­vých hmot — šperky a náuš­nice, pak fil­co­vani — to je krásná, ale zdlou­havá tech­nika a pak tu malbu na hedvábí.

Máte nějaký krá­mek anebo eshop?

Na inter­netu máme se synem obchů­dek — eshop - http://​www​.jana​koz​li​k​ova​.cz tele­fon: 773 151 123, 722 549 212,

Jak dlouho trvá výroba jed­noho šátku, mys­lím tím od začátku až do finální podoby?

Výroba záleží právě na té tech­nice — vos­kem je to třeba nejdelší, pro­tože se maluje na šátek něko­li­krát — trvá to něko­lik hodin, někdy to nechám ztuh­nout do dru­hého dne, jinak malba od nata­žení na rám, až do sun­dani trvá něko­lik hodin, a to bez pře­stá­vek. Já to nedě­lám najed­nou, vět­ši­nou to mam na rámu dva dny, pro­tože se nevy­platí spě­chat. Kon­tura zasy­chá dlouho a když je někde mokrá, tak se roz­maže při zažeh­lení a pak je to škoda, práce se tím pokazí.

Jaké barvy jsou vám blízké?

Mám ráda barvy pod­zimu — všechny odstiny hnědé, okrové, vínové a takové divně zelené , až oli­vové, ale nebrá­nim se žád­ným barev­ným kom­bi­na­cim — někdy mile překvapí.

Co kromě šátků vás ještě tzv. bere? Co ještě vytvá­říte? Anebo čím se ráda zabýváte?

Moc ráda pati­nuji náby­tek, jak starý, který si na to při­pra­vím tím, že ho obrou­sím, tak i nový, třeba lampy. ty jsou i v našem obchůdku. Pati­no­vání mám moc ráda, je to krásná práce.

Děkuji vám za roz­ho­vor a ať se i nadále daří.

www​.xlma​ga​zin​.eu

Je libo potvoru anebo hod­nou ženskou?

Když o někom sly­šíme to je „taková hodná žen­ská“ tak nám z toho vět­ši­nou naska­kují pupínky. Je to dost nešťastný výrok. Pod tímto pojmem si vět­ši­nou před­sta­víme uťá­plou puťku, než něja­kou úžas­nou osůbku, která povět­ši­nou uvaří, vypere, obstará vše kolem domác­nosti a čeká na svého vyvo­le­ného dra­houška až dorazí domů. Jenže „dra­hou­šek“ namísto domů někde flir­tuje s něja­kou potvorou.

Chvátáte rychle domů z práce, uva­řit večeři, aby se váš part­ner nasy­til během pár minut a poté se spo­ko­jeně roz­va­lil na gauč?potvora Pole­tu­jete kolem něj, sta­ráte se, aby mu nic nechy­bělo a přesto vám ve finále zmizí s jinou? Sly­šely jste od muže větu: Když ty jsi byla na mě moc hodná, či dobrá?

A vám zby­dou jen oči pro pláč, uvě­do­míte si, že jste se tolik sna­žily a jak moc jste ze všeho una­vené. Nero­zu­míte tomu ani za mák, jak může být spo­ko­jený s Alicí od vedle, která je známá jako hys­terka a pěkná mrcha, když vy jste mu daly všechno, veš­kerý ser­vis. Také vám možná poz­ději dojde, že se celý život točil jen kolem dra­houška a vy jste zapo­mí­naly samy na sebe.

Když se chlap začne nudit a život se mění ve ste­re­o­typ, při­chází chvíle, kdy se začne poo­hlí­žet po jiné. Vypadá to jako nevděk, muži je málo anebo až pří­liš, když kolem něj ská­čete a dáváte mu všechno. Jak jinak pocho­pit to, že se vrhá do náruče divo­kých mile­nek, které si je drží zkrátka a o tep­lých veče­řích se jim může leda tak zdát? Proč mění ty své „hodné ženy“ za potvory, kte­rých se bojí zeptat, zda mohou aspoň občas vyra­zit za kama­rády do hospůdky? Proč muži tolik chtějí potvory, když ty hodné jim vše dovolí?

Hodné holky spo­lé­hají na plný žalu­dek a klid, potvory zase na sex a neklid. Láska sice pro­chází žalud­kem, ale sex prostě vyhrává. I když jen do určité chvíle, ale to už bývá  občas pozdě, kdy si uvě­domí, že s hod­nou hol­kou mohli mít obojí.

V čem jsou tedy potvory vlastně lepší?

xlma​ga​zin​.eu

Eli­xír zdraví a mládí — chia semínka

Nená­padná, drobná semínka, na první pohled podobná máku byla ozna­čena za super­po­tra­vinu, tím se chiapotvr­zuje pra­vi­dlo, že nemusí být vše ohromné, aby mohlo být super. Pomáhá nám třeba při dietě, kdy necí­títe při jeho kon­zu­maci pocit hladu anebo při dia­betu, kde vylepší hla­dinu cukru. Také je nazý­ván eli­xí­rem mládí, neboť zabra­ňuje stár­nutí. Je hojně vyu­ží­ván spor­tovci  pro zlep­šení déletr­va­jí­cího výkonu a dodání ener­gie. Pozi­tivně ovliv­ňuje mozko­vou a srdeční čin­nost. Sly­šíte o něm poprvé? Tak poté by jste měli vědět více, napří­klad proč jej zařa­dit do svého jídelníčku.

 1. Obsa­hují hodně vlákniny, a pro se budou líbit vašim střevům.
 2. Velké množ­ství obsa­že­ných nena­sy­ce­ných mast­ných omega-3 kyse­lin má pozi­tivní vliv na srdce a cévy, nervy, imu­nitu, zlep­šuje paměť a sou­stře­dění. Sni­žuje hla­dinu zlého cho­leste­rolu. V chia je omega 3 asi tři­krát víc, než obsa­huje sója.
 3. Jsou zdro­jem váp­níku, kte­rého obsa­hují asi pět­krát víc než mléko.
 4. Najdete v nich i dvoj­ná­so­bek dras­líku než v baná­nech, nebo asi tři­krát víc železa než ve špenátu.
 5. Obsa­hují i fos­for, zinek a mag­ne­sium, ale i bór, který posi­luje buněčné stěny, je nezbytný pro stavbu poji­vo­vých tkání a kostí.
 6. Jsou bohatá i na vita­miny sku­piny B, vita­min A, C a E. I proto jsou sil­ným anti­o­xi­dan­tem, který s vámi bojuje proti pří­zna­kům stárnutí.
 7. Jsou také boha­tým zdro­jem bíl­ko­vin (ve 100 g je kolem 20 g bíl­ko­vin), hodí se i do jídel­níčku vegetariánů.
 8. Semínka jsou schopna navá­zat vodu až do dva­nác­ti­ná­sobku svého objemu. Tím vytvoří hustý gel, který působí pozi­tivně na trá­vení. Navíc hyd­ra­tuje orga­nis­mus a umožní vám lépe sná­šet fyzic­kou zátěž.
 9. Při trá­vení zpo­ma­lují pře­měnu sacha­ridů na jed­no­du­ché cukry, tělo tak může při­jí­mat ener­gii z potravy postupně a lépe ji vyu­žít. Sni­žují pocit hladu při dietě a sla­bi­li­zují hla­dinu cukru, což je skvělé při cukrovce.
 10. Snadno se ucho­vá­vají, nežluk­nou a mají dlou­hou trvan­li­vost – a to právě díky vyso­kému obsahu omega-3, které chrání vita­miny před oxidací.

Způ­sobů jak semínka kon­zu­mo­vat je spousta, nemají žád­nou chuť, tudíž nám nepo­kazí žádný pokrm. Lze jej tedy chia1při­mí­chat do růz­ných salátů, jogurtů, polévky, posy­pat jimi pří­lohu, nebo zamí­chat do těsta. Dopo­ru­čená denní dávka je 12 polév­kové lžíce denně. Pozor by si měli dát lidé s poru­chou ředění krve a popří­padě se pora­dit o uží­vání s lékařem.

Inspi­race pro dům i zahradu

Jeden umí to, a druhý ono. Když vše děláme s lás­kou, tak vzni­kají věci, které dělají radost nejen nám, ale i ostatním.

Kera­mické výrobky mají své kouzlo ker12už něko­lik let a jsou stále vyhle­dá­vány, pomá­hají nám dotvo­řit útul­nost domova anebo při­krášlit zahradu. Jsou také vyni­ka­jí­cími dárky pro naše nejmilejší.

Co všechno lze vyro­bit z hlíny, na to se podí­vejte u kera­mičky paní Jany Fučíkové.

 

 

 

 

 

 

Více výrobků najdete na: http://​www​.kera​mi​ka​fu​ci​kova​.cz/

V pří­padě zájmu o některý výro­bek můžete paní Janu kon­tak­to­vat i tele­fo­nicky na čísle: 604/989093

www​.xlma​ga​zin​.eu

Foto­gra­fie byly pou­žity se sou­hla­sem  p. Jany Fučíkové.

Posto­lo­prt­ské mažo­retky postu­pují na Mis­trov­ství Čech!

Skvělý úspěch si odvezly maž1Posto­lo­prt­ské mažo­retky z regi­o­nál­ního kola Národ­ního šam­pi­o­nátu mažo­ret­ko­vých sku­pin, které se konalo 14.5.2016 v Žatci.

Na nej­pres­tiž­nější sku­pi­nové sou­těži město Posto­lo­prty repre­zen­to­valy všechny tři sou­bory Posto­lo­prt­ských mažoretek.

Sou­těž se sklá­dala ze dvou dis­ci­plín – pocho­do­vého defilé (pochod z místa v dopro­vodu živé kapely) a podi­o­vých formací(vystoupení na podiu na repro­du­ko­va­nou hudbu). První dis­ci­plína pro­bí­hala během dopo­ledne na žatec­kém náměstí, na dru­hou část se sou­tě­žící pře­su­nuly do let­ního kina. Po součtu obou výsledků ty nej­lepší sku­piny zís­kaly postup do dal­šího kola šam­pi­o­nátu – Mis­trov­ství Čech, kde se poměří s vítězi z dal­ších regi­o­nál­ních kol.

Nejmladší sku­pina Posto­lo­prt­ských mažo­re­tek se letos poprvé zúčast­nila ve věkové kate­go­rii (děti mladší), která umož­ňuje postup do dal­ších kol šam­pi­o­nátu. A i když se neu­mís­tila v “první trojce“, poda­řilo se jim pro­bo­jo­vat se do dal­šího kola.

Jejich starší kole­gyně (v kate­go­ri­ích Děti starší a Junior) porota oce­nila skvě­lým dru­hým umís­tě­ním a na Mis­trov­ství Čech tedy postu­pují s titu­lem Vice­mis­tra oblasti!

Poprvé v his­to­rii sou­boru, se zem­ského finále sou­těže zúčastní 3skupiny sou­boru, což je pro Posto­lo­prt­ské mažo­retky, které se tímto zařa­dily mezi nej­lepší mažo­ret­kové sku­piny v Čechách, skvělý úspěch!

Sou­bor Posto­lo­prt­ských mažo­re­tek působí pod zášti­tou ZŠ Dra­guš od roku 2003 pod vede­ním L. Kindlové a E. Bizo­ňové. Více infor­mací o sou­boru včetně foto­gra­fií ze sou­těže nalez­nete na webo­vých strán­kách: www​.volny​.cz/​m​a​j​o​r​e​t​tes nebo na facebooku.

Gra­tu­lu­jeme!

Tip na výlet — hrad Sukoslav

Nad obcí Kos­to­mlaty pod Mile­šov­kou v Čes­kém stře­do­hoří se na zales­ně­ném vyso­kém kopci tyčí zří­ce­nina mohut­néhokostomlaty gotic­kého hradu Suko­slav, zva­ného též Kos­to­mlaty. Hrad byl zalo­žen počát­kem 14. sto­letí pány z Oseka na místě původ­ního slo­van­ského hradiště.

Dodnes je pova­žo­ván za nej­ma­leb­nější zří­ce­ninu v Čechách. Reži­séra Zdeňka Trošku zau­jala nato­lik, že zde nato­čil pohádku Nej­krás­nější hádanka, kte­rou určitě znáte z tele­vizní obrazovky.
K hradu se také váže hrů­zostrašná pověst: O půl­noci bloudí zří­ce­ni­nou duch se skvr­nou čer­ného kali­cha na čele. Je jím husit­ský vůdce Jakou­bek z Vře­so­vic, který hrad dobyl v roce 1434. Po bitvě u Lipan však husity zra­dil, pro­tože pře­šel na stranu císaře Zik­munda. Vypra­vuje se, že díky své pro­rad­nosti nena­šel ani po smrti věčný klid a pokoj. Ducha však podle pověsti můžete vysvo­bo­dit — stačí s ním o půl­noci vystou­pit na věž, tam před ním poklek­nout, pomod­lit se za jeho duši a poté setřít čer­nou skvrnu Jakoub­kovi z čela.
Do dneš­ních dnů se bohu­žel z hradu docho­vala jen vstupní brána, dvě vál­cové věže, ta větší je vyba­vena ocho­zem.. Dále pak obvo­dové zdi kdysi mohut­ného paláce, části par­ká­nové hradby, dal­ších pár zdí a hradní pří­kop. Z východu je krásný pohled na kopce Čes­kého stře­do­hoří a jsou také vidět hře­beny Kruš­ných hor.
Zří­ce­nina je volně pří­stupná a vstupné se vybírá pouze dob­ro­volně, veš­kerý výtě­žek je pou­žit na záchranu hradu.
www​.xlma​ga​zin​.eu
čer­páno z internetu

Pojďme mlsat zdravě

Mlsáte rádi? Pokud ano, tak co si zařa­dit namísto slad­kých bon­bonů do jídel­níčku sušené švestky? Jsou sladké a navíc mají velmi zají­mavé pozi­tivní účinky na naše zdraví. Můžeme je i jako paml­sek dopřát i našim dětem.

Obsa­hují velké švestkymnož­ství vlákniny a tím pro­čiš­ťují náš trá­vicí sys­tém a hradí vstře­bá­vání cho­leste­rolu. Díky vyso­kému obsahu pek­tinů zís­ká­váme pocit sytosti, a proto sušené švestky mohou nahra­dit i různé léčivé pro­středky  na hubnutí.

Nasytí nás výrazně lépe než čoko­láda. Pek­tiny také zpo­ma­lují vstře­bá­vání cukrů a díky tomu naše tělo spa­luje mno­hem více tuků.

Obsa­hují nemalé množ­ství dras­líku, a proto se dopo­ru­čují lidem, kteří mají pro­blém s vyso­kým tla­kem. Mine­rály ve švest­kách pro­spí­vají také led­vi­nám a játrům.

Sušené švestky by také měly jíst ženy, které pro­chází meno­pau­zou. Dopo­ru­čuje se denně při­bližně deset šves­tek, ale pokud máme chuť, můžeme si dopřát i více. Výrazně zlep­šují stav kostí a tím pádem nás může chrá­nit i před osteoporózou.

Ve 100g suše­ných šves­tek je obsa­ženo:
10g vlákniny
3 g bíl­ko­vin
55 g sacha­ridů
0,5 g tuku
– mine­rály (800 mg dras­líku, 70 mg fos­foru, 50 mg váp­níku, 4 mg sodíku, 3 mg chloru a 2 mg železa)
– vita­míny (7 mg vita­minu B, 3 mg C, 2 mg E a 1 mg vita­mínu A)

Dají se kon­zu­mo­vat buď jen jako mlsání anebo různě kom­bi­no­vat buď na sladko či na slano.

Sušené švestky v ang­lické slanině

Potře­bu­jeme: 10 plátků libové ang­lické sla­niny, 1 hrne­ček sli­vo­vice, 20 ks suše­ných šves­tek a 1 lžíci dijón­ské hořčice

Postup: Švestky omy­jeme, osu­šímesusene-svestky-1 a při­bližně hodinu je mari­nu­jeme ve sli­vo­vici. Plátky sla­niny roz­půlíme, potřeme hoř­čicí a zaba­líme do nich nalo­žené švestky. Takto při­pra­vené balíčky polo­žíme na plech a 5 min roz­pé­káme v troubě nebo na grilu. Spích­neme párát­kem a rychlá a netra­diční pochoutka pro návštěvu je na světě.

Vep­řová panenka plněná suše­nými švestkami

Potře­bu­jeme: 4 špa­líčky vep­řové panenky 150200 g, 10 suše­ných šves­tek bez pecek, 4 lžíce švest­ko­vých povi­del, 1 lžíce oli­vo­vého oleje, 1 lžička sko­řice a špetka drce­ného hře­bíčku, 4 lžíce seka­ných vlaš­ských nebo lís­ko­vých oříšků, oli­vový olej na ope­čení a sůl.

Postup: sušené švestky si nakrá­jíme na tenké nud­ličky a smí­cháme je s povi­dly, oli­vo­vým ole­jem, koře­ním a oříšky. Do vep­řové panenky pro­řízneme kapsy a při­pra­ve­nou směsí napl­níme kapsy. Svrchu maso potřeme ole­jem a necháme chvíli odle­žet. Poté osma­žíme na pánvi na oli­vo­vém oleji.

Bylin­kový horoskop

Jest­li­pak vás někdy napadlo, že i bylinky mají svůj význam v oblasti jed­not­li­vých zna­mení zvě­ro­kruhu. Podí­vejte se, která bylina je pro vás vhodná ke zmír­nění bolesti či jen jako prevence.

horoskop

Kozo­roh 

22. pro­since – 20. ledna

Výbor­nou rost­li­nou je pro toto zna­mení kos­ti­val lékař­ský, který se může pou­ží­vat jako obklad na boles­tivé klouby, kolena a namo­žená místa. Pro čis­tící kúru se hodí určitě kopřiva, dále tře­zalka, máta, meduňka. Další zázrač­nou rost­li­nou je pro lidi v tomto zna­mení heř­má­nek, čaje i obklady a také různé směsi – led­vi­nové, čis­tící čaje.

Vod­nář

21. ledna – 19. února

 

Pro­spěšný je pod­běl, devět­sil, maceška, zla­to­býl, listy rybízu, komo­nice, kakost, šal­vě­jový čaj, měsí­ček, přes­lička, mate­ří­douška a divizna. Vod­ná­řům se dopo­ru­čuje také čaj maté a třezalka.

Ryby 

20. únor – 20. březen

 

Vhod­nými bylin­kami pro toto zna­mení jsou tře­zalka, měsí­ček zahradní, dále také cha­luha bub­li­natá, meduňka, dob­ro­mysl, brut­nák lékař­ský, komo­nice lékař­ská a mučenka.

Beran 

21. března – 20. dubna

 

Při boles­tech hlavy pomáhá dob­ro­mysl, heř­má­nek, mátový čaj, na cel­kové zklid­nění orga­nismu meduňka, tře­zalka, bukvice lékař­ská, řeb­ří­ček. Potíže očí – při záně­tech pomáhá borová voda, pro zklid­nění při­klá­dáme na oči tam­pony namo­čené v zele­ném čaji. Při nespa­vosti je vhodný pohyb na čer­stvém vzdu­chu, večerní pro­cházky před spa­ním. Také čaj z meduňky, mléko s medem, baná­nem a pivo, které je v malém množ­ství díky chmelu vlastně pří­rod­ním sedativem.

Býk 

21. dubna – 20. května

 

Pro posí­lení imu­nity orga­nismu se hodí česnek a cibule a také černý rybíz. Také bylinky a čaje s hoř­či­nami, které pod­po­rují pro­ces trá­vení, jako je např. pely­něk, tymián nebo hořec žlutý. Pro pod­poru čin­nosti štítné žlázy je dobré uží­vat cha­luhu bub­li­na­tou. Dále je vhodná řeři­cha, měsí­ček, jitro­cel, pam­pe­liška a v menší míře také přes­lička a zcela určitě kopřiva a máta peprná. Z koření je to hře­bí­ček a sko­řice + hodně vita­mínu C, pokud možno v jeho při­ro­zené formě v citru­so­vých plodech.

Blí­ženci 

21. května – 21. června

 

Dobrá je meduňka, máta, tře­zalka a také různé čajové směsi na žalu­deční potíže a pro­blémy s trá­vi­cím ústro­jím. Pro pro­blémy s dýchá­ním se dopo­ru­čuje čaj z petrklíčů a také fenykl obecný, který pomáhá při potí­žích s trá­ve­ním i s dýchá­ním. Vhod­nou byli­nou pro Blí­žence je i léko­řice a pro čiš­tění orga­nismu kopři­vové čaje, ale jen krát­ko­době. Rov­něž čaj z čer­ného bezu a čaj z heř­mánku pra­vého, bez­in­kové víno. V men­ších dáv­kách pak koz­lík lékař­ský – např. tink­tura, plic­ník lékař­ský a také skořice.

Rak 

22.června – 22. července

 

Račí bylinky jsou heř­má­nek, kos­ti­val, tře­zalka, jahod­ník, řeb­ří­ček a měsí­ček zahradní. Na zklid­nění mysli je to meduňka, mate­ří­douška a dob­ro­mysl. Proti pře­ky­se­lení žaludku a trá­vi­cím potí­žím je vhodný fenykl, jableč­ník, řeb­ří­ček a máta.

Lev

23. čer­vence – 22. srpna

 

Velmi pro­spěš­nou byli­nou pro toto zna­mení je hloh, dále tře­zalka, meduňka, jmelí bílé, roz­ra­zil, kon­try­hel a roz­ma­rýn. Z mine­rál­ních prvků by tito jedinci měli zvláště dopl­ňo­vat hoř­čík a selen a také vita­mín A.

Panna 

23. srpna – 22. září

 

Pan­nám pro­spívá heř­má­nek, řepík obecný, máta peprná, meduňka lékař­ská. Dále také měsí­ček zahradní, listy jahod­níku les­ního a tře­zalka teč­ko­vaná. Pro cel­ko­vou jarní očistu orga­nismu je dobrý odvar z kopřiv, čaj ze zele­ného jílu. Nebo radi­kální očista střev, klystýr a také colon — hydro terapie.

Váhy

23. září – 22. října

 

Pomáhá pam­pe­liška lékař­ská, borův­kové listy, kopřiva, puškvo­rec obecný, jestřa­bina lékař­ská, brut­nák lékař­ský, list bru­sinky, rakyt­ník, kon­try­hel, řeb­ří­ček, šal­věj lékař­ská, dob­ro­mysl. Šíp­kový a lipový čaj, čaj z přes­ličky a truskavce.

Štír 

23. října – 21. listopadu

 

Pro Štíra je výborný kos­ti­val, kon­try­hel, zla­to­býl, diviz­nový kořen, roz­ma­rýn lékař­ský. A také řeb­ří­ček, mochna husí, tře­zalka teč­ko­vaná, brut­nák lékař­ský, dob­ro­mysl, meduňka lékař­ská, vřes obecný, chmel a koz­lík lékařský.

Stře­lec 

22. lis­to­padu – 21. prosince

 

Vhod­nými byli­nami jsou pro toto zna­mení heř­má­nek, kopřiva, přes­lička a pam­pe­liška. Dále také zla­to­býl, řeb­ří­ček, dubová kůra, jitro­cel a třezalka.

 

Pohádky — znáte místa, kde se natáčely?

Hlu­boká nad Vlta­vou byla domo­vem pyšné Kra­so­mily z pohádky Pyšná prin­cezna. Natá­čelo se však i na jiných mís­tech, např: v Tře­boni, ale i v sever­ních Čechách. Za zmínku určitě stojí Dol­ský mlýn, kde uprchlíci spo­lečně se sta­řen­kou a sta­řeč­kem mleli mouku. Dále pak Hun­tí­řov, Jetři­cho­vice, Vše­mily pohádky1(tam se nachá­zel dům ševce), Kame­nický Šenov, Pan­ská skála (tam se u čedi­čo­vých var­hanů skrý­vali uprchlíci před krá­lov­skými zvědy). Zámek Telč ten ve filmu pat­řil králi Mirosla­vovi, i když první záběr zachy­cuje Český Krumlov. Pama­tu­jete si na záběr, kdy Kra­so­mila pře­hodí princi míč přes bránu? Tam byla pou­žita umělá kulisa, míč házela „doma“ což bylo v Hlu­boké nad Vlta­vou a míč v dal­ším záběru dopadl na hráz tře­boň­ského ryb­níka Svět.

Popelka byd­lela na zámku Švi­hov. Sel­ský sta­tek její mace­chy se nachá­zel na Švi­hově, za prin­cem by to měla ovšem moc daleko, musela by ujet dohro­mady 600km na svém Juráš­kovi. Stře­ví­ček totiž ztra­tila na scho­dech němec­kého zámku Mori­tzburg. Ten se nachází neda­leko Dráž­ďan a dokládá, že byl sní­mek nato­čen v česko — německé kopro­dukci. Exte­ri­éry se točily na Šumavě, v okolí ves­ni­ček Javorná, Jesení, Mezi­hoří a Onen Svět. Na gotic­kém hradě Švi­hov se natá­čela ještě pohádka Tři životy a film Šašek a královna.

Třetí princ blou­dil v Adr­špa­chu. Tuto loka­litu díky maleb­nosti fil­maři zbož­ňují. Skalní město, které bylo vyhlá­šeno pohádky3Národní pří­rodní rezer­vací se natá­čely pohádky Třetí princ a Princ a Večer­nice. V pohádce Třetí princ síd­lili tři prin­cové na Kři­vo­klátu, Adr­špach před­sta­vo­val Zemi déman­to­vých skal. Ještě dnes, po 30 letech od natá­čení můžete najít v úzkých sou­těs­kách skal „drahé kameny“, které zde po fil­ma­řích zůstaly. Zdejší jezero s názvem Pís­kovna, u kte­rého se dělí princ se svým koněm o sva­činu, si zahrálo i v dal­ších pohád­kách. Z pekla štěstí 2 a Peklo s princeznou.

V Hrádku u Necha­nic byd­lela krásná hlavní hrdinka z pohádky Princ a Večer­nice. Začá­tek filmu je však nato­čen v Plo­s­ko­vi­cích, na zámku prince Velena, kde se mu poprvé zjeví bratři Slu­neč­ník, Měsíč­ník a Větr­ník. Na Kopi­cově statku v Poji­zeří bratři vysta­vují růz­ným zkouškám prince. Na pus­tém hradě Kra­ko­vec princ svede bitvu s čaro­dě­jem Mra­ko­mo­rem. Hrá­dek u Necha­nic leží v okrese Hra­dec Krá­lové a natá­čela se tu pohádka Eli­xír a Halí­bela. Z filmů určitě znáte Anděl­skou tvář, Náhr­del­ník či Tma­vo­modrý svět.

Čer­páno z inter­netu. www​.xlma​ga​zin​.eu

Vím, že lžeš…

Co je lež, to víme všichni. Neprav­divý výrok z úst člo­věka, který se nás snaží oba­la­mu­tit a vyváz­nout tak ze spárů trestu. Jsou neškodné lži, které doká­žeme opo­me­nout, ale jsou i malé lži, které napáchají spoustu vel­kých pro­blémů. Jsme však schopni říci těmto lidem, že jim nevě­říme?  Čas­to­krát víme o jejich lhaní.

Každý z nás zalže nejméně dvěs­tě­krát za den. Ale­spoň to tvrdí odbor­níci. K nej­čas­těj­ším neprav­dám patří tak­zvané spo­le­čen­ské lži nebo lži ze sluš­nosti, které se tole­rují. Přání dob­rého rána lidem, na kte­rých nám vůbec nezá­leží, odpo­vědi typu:  „Mám se dobře“, ačkoli jsme na pokraji zhrou­cení, či „slušné“ lži doma nebo šéfovi. Někdy dokonce lžeme i sami sobě. K moder­ním for­mám lhaní patří i vir­tu­ální realita.

„Mnozí lidé na inter­netu mas­kují svou identitu. Někdy je to hra, někdy jim ano­nymní cha­to­vání pomáhá pře­ko­nat nějaký kom­plex či sla­bost. Kom­pen­zují si některé nedo­statky, vyzdvi­hují dobré vlast­nosti. Vytvá­řejí si tak iluzi sami o sobě,“ vysvět­luje psy­cho­ložka a psy­cho­te­ra­pe­u­tka PhDr. Hana Ščibranyová.

Co nás nutí lhát?

Podle psy­cho­ložky schop­nost lhát dostá­váme už do vínku a exis­tuje mnoho pří­čin, proč ji roz­ví­jíme. Nej­čas­těji je to strach z odha­lení a násled­ného trestu. „Lhaní nám slouží jako obranný mecha­nis­mus, zejména tehdy, když se nám nedaří dosáh­nout cíle jiným, etič­těj­ším způ­so­bem,“ vysvět­luje odbor­nice. lhář1Ke lhaní se podle ní uchy­lu­jeme i proto, abychom zvládli nároky okolí a napl­nili vlastní touhy a před­stavy. „Abychom se nave­nek co nej­lépe pre­zen­to­vali, něco zís­kali, někam se dostali. Lež je často mos­tem mezi přá­ním a rea­li­tou. Uchy­lu­jeme se k ní ve snaze být per­fektní, doko­nalí, uzná­vaní, obdi­vo­vaní. Jde však jen o sebeklam.“ Typický může být mla­dík, který krmí okolí řečmi o svých úspě­ších u žen, o tom, jak mu krásné blon­dýnky samy ská­čou do postele. Rea­lita však často bývá jiná. Tento „macho“ si už možná ani nepa­ma­tuje, kdy o něho nějaká žena napo­sled zava­dila. Často lžeme i z touhy po svo­bodě. „Pod­mínky, v jakých žijeme, nás mohou sva­zo­vat, proto se sna­žíme z tíži­vého pro­středí unik­nout ale­spoň tímto způ­so­bem. Vědomě si ho zvo­líme, abychom si vytvo­řili iluzi, že věci jsou zkrátka lepší.“

Lidé nej­čas­těji lžou, pro­tože mají strach. Bojí se své vlastní fád­nosti, že něco nebo někoho ztratí, budou odmít­nutí. Někteří lidé nelžou jen ostat­ním, ale i sami sobě. Aby nemu­seli řešit svoje pro­blémy, uni­kají pomocí tohoto klamu mimo rea­litu, pro­tože nejsou schopní při­jmout sku­teč­nost tako­vou, jaká je, či nezvlá­dají různé životní situ­ace.
Ne všichni lidé ale mají ty pravé před­po­klady stát se „dob­rými lháři“. Na lhaní má nej­větší vliv osob­nost člo­věka. Rizi­ko­vou sku­pi­nou jsou ti, kteří nejsou schopní řešit pro­blé­mové situ­ace a kon­flikty. Dal­šími stejně důle­ži­tými fak­tory jsou nedo­sta­tečná výchova k život­ním hod­no­tám, stre­sové pro­středí, spo­leč­nost a nízká kva­lita lid­ských vztahů. Hodně často se lhaní pro­je­vuje i v sou­vis­losti s růz­nými závislostmi.

Jak poznáme, že nám někdo lže?

Zaměřte se na cho­vání, gesta a mimiku. Nej­více pro­zradí oči. Vyhý­bání se očnímu kon­taktu je jas­ným důka­zem nejen nejis­toty a níz­kého sebe­vě­domí, ale i lži. S tím sou­visí také nejisté cho­vání, změny postoje těla či pře­ří­ká­vání se. Můžete se ale setkat i s „pro­filhá­řem“ nebo s někým, kdo je při­pra­vený lhát. Takový člo­věk očima neuhne a bude se ovlá­dat, pro­zradí ho ale roz­ší­řené zor­nice. Pro­ka­za­tel­něj­šími pří­znaky jsou mrkání, bledší pokožka, vyšší hlas nebo odmlky v řeči, dále nesou­lad výrazu a řeči.
Je možné aby známí a kama­rádi začali nato­lik lhát, že k nim ztra­tíme důvěru?
Ke ztrátě důvěry postačí málo. Jedna malá neškodná lež klidně odstar­tuje řetě­zo­vou reakci a na ni se pak naba­lují další a další, ze kte­rých se už jen těžko vymotávají.
Znáte ve svém okolí něja­kého lháře?

Čaro­hrátky — pro malé šikuly a hodné rodiče

Rodinné odpo­ledne plné tvo­ření a zábavy v krá­lo­vo­pol­ském nákup­ním cen­tru při­chází s čaro­děj­nými dílničkami

čaro3
Brno - Ve vel­kou čaro­děj­nou dílnu se v sobotu 30. dubna 2016 pro­mění pro­story brněn­ského Nákup­ního cen­tra Krá­lovo Pole a jeho okolí. Děti i dospělí si v čaro­děj­ných díl­nič­kách za asi­s­tence vel­kých čaro­dě­jek vyzkouší tema­tické vlast­no­ruční tvo­ření. Vyro­bit si budou moci všechny nále­žité doplňky správné čaro­dějky a čaro­děje.  Oblí­bený rodinný pro­gram výroby čaro­děj­ných pláštíků, lam­pi­onů a dal­ších pomů­cek se usku­teční jako sou­část zábav­ného odpo­ledne s názvem Čarohrátky.
Vstup na akci je zdarma. Jste srdečně zváni!
Pří­jem­nou zábavu všem!

Oprašme košťata, brzy vylétáme

Už pár let je zvy­kem, že důmsi lidé dotvá­řejí tra­dici inspi­rací v podobě sedící „čaro­děj­nice“ na lavičce, před svým domem. Tyto hadrové krásky sym­bo­li­zují tra­diční svátky jara neboli blí­žící se pálení čarodějnic.
Pojďme nahléd­nout do původu a historie
Pálení čaro­děj­nic pat­řilo a do dneš­ních dnů patří k velmi popu­lár­ním lido­vým zvy­kům. Magická fili­po­ja­kub­ská noc (z 30.dubna na 1.května) byla nazý­vána nocí, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí, než kdy jindy. O půl­noci před sv. Fili­pem a Jaku­bem, kdy měly nečisté a zlé síly moc ško­dit lidem, se daly nalézt  různě poscho­vá­vané, zako­pané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hle­dač pokladu doká­zal před silami úspěšně brá­nit, musel prý mít při sobě květ z kap­radí, svě­ce­nou křídu a řadu dal­ších předmětů.

Lidé věřili, že této noci v povětří pole­tuje spousta čaro­děj­nic, letí­cích na sabat. Proto se této noci také říká „noc čaro­děj­nic“.
Čaro­děj­nice se před saba­tem natí­raly kou­zel­nými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťa­tech létat. Taková košťata prý bývala zho­to­vena z jasa­no­vého dřeva, vrbo­vých a bře­zo­vých proutků. Při reji byla volena krá­lovna sabatu, která potom vládla hos­tině a tanci — „čaro­děj­nic­kému kolu“ – to se tan­čilo pozpátku. Jídla vypa­dala sice lákavě, ale byla bez chuti a neza­hnala hlad. Nesměl chy­bět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čaro­děj­nice se tu, jak lidé kdysi věřili, s obli­bou pro­mě­ňo­valy ve vlky, psy a jiná zví­řata a vyprá­věly si, co všechno zlého se jim od posled­ního setkání poda­řilo lidem natro­pit.
Víra v nečisté síly, stará jako lid­stvo samo, se časem pro­mě­nila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplat­ňo­vat pouze pro­střed­nic­tvím lidí — dům1čaro­děj­nic a někdy i čaro­dějů. Zvláště staré ženy bývaly často pode­zří­vány, ze spo­jení s ďáblem a před uhra­nu­tím jimi se ven­ko­vané brá­nili roz­ma­ni­tými praktikami:

 • před vrata domu i chlévu se poklá­daly narý­pané drny, dříve, než mohla čaro­děj­nice vstou­pit dovnitř, musela všechna stébla pře­po­čí­tat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
 • sta­vení se kro­pilo svě­ce­nou vodou, před vrata a na dvůr se zapi­cho­valy pruty a pichlavé trní, aby se čaro­děj­nice pora­nila, na ochranu před nimi se zapi­cho­valy i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čaro­děj­nice zahnaly, prás­kalo se na návsi biči a také se stří­lelo z pušek
Na ochranu před čaro­děj­ni­cemi se na vyvý­še­ných mís­tech pálily ohně. Postu­pem doby se z výroč­ních ohňů stalo „pálení čaro­děj­nic“ — mla­díci zapa­lo­vali košťata a vyha­zo­vali je do výšky, prý proto, aby viděli čaro­děj­nici léta­jící na košťa­tech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čaro­děj­nici sra­zit k zemi.

Ochrana úrody a dobytka se zejména sou­stře­dila na noc fili­po­ja­kub­skou, kdy se ves­ni­čané chrá­nili pře­de­vším proti čaro­děj­ni­cím, které oča­ro­vá­valy a tak poško­zo­valy doby­tek i úrodu. V ten den se jed­nak pro­vá­děly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hno­jiště, osy­pání chléva pís­kem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čaro­děj­nice. Ochrana úrody a celého hos­po­dář­ství před neú­spě­chem, to byl hlavní účel tohoto lido­vého svátku.

Čaro­děj­nice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajem­ství bylin, uměly zahá­nět nemoci a napra­vo­vat zlo­me­niny si dům3lidé vážili. V někte­rých jazy­cích dokonce slovo čaro­děj­nice zna­me­nalo „moudrá žena“. Bylin­kářky — vědmy se vyznaly v tajích pří­rody. Věděly mnoho o půso­bení rost­lin, hub, kamenů, kovů, dra­ho­kamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdán­livě nesmy­slné a bláz­nivé, při­spěly mnohdy k uži­teč­ným vědec­kým obje­vům. A tak stará „pří­rodní magie“ ovliv­nila lékař­ství, che­mii, bio­lo­gii a fyziku. Kromě bab bylin­ká­řek půso­bili jako léči­telé i kováři a jejich man­želky. Když ková­řovy kleště vytáhly bolavý zub, hned při­spě­chala kovářka s hoji­vým obkla­dem. Ani tyto hodné „čaro­děj­nice“  to ale neměly lehké. Vět­šina z nich se ve stře­do­věku stala obětí „honu na čaro­děj­nice“. Dese­ti­ti­síce, možná sta­ti­síce nevin­ných žen byly odsou­zeny a upá­leny na hranicích.

Co se týče sou­čas­nosti, tak se pořá­dají bujaré oslavy této noci na odlehlém místě, kde se schá­zejí novo­dobé čaro­děj­nice v mas­kách a oddá­vají se veselí kolem vel­kého ohně. O půl­noci vhodí sla­mě­nou čaro­děj­nici do ohně, který spálí nečisté síly na další rok.

 

Zdroj: České tra­dice, časo­pis NENUDA, Cír­kevní rok a lidové oby­čeje, knižní archív České tra­dice, internet

Posto­lo­prt­ské mažo­retky — Titul mis­trů Čech již potřetí!!

Solistky repre­zen­tu­jící sou­bor „Posto­lo­prt­ské mažo­retky“ (půso­bící pod ZŠ Dra­guš , Posto­lo­prty) opět doká­zaly,prty2222 že patří ke špič­kám tohoto odvětví mažo­ret­ko­vého sportu. Na zem­ském finále Národ­ního šam­pi­o­nátu mažo­re­tek – mis­trov­ství Čech sola/dua , které se konalo 9.-10.4.2016 v Bene­šově u Prahy, opět sbí­raly cenné medaile.

V solo­vých vystou­pe­ních se Kris­týna Graslová (věková kate­go­rie Senior) na stří­br­ném místě stala I.vicemistrem Čech, v juni­or­ské věkové kate­go­rii si zlato a titul Mis­tra Čech vybo­jo­vala Denisa Czervoniaková.

Kris­týna s Deni­sou byly nej­ú­spěš­nější i v sou­tě­žích dvo­jic, bez­kon­ku­renčně se posta­vily na nej­vyšší stu­peň vítězů, kde pře­braly zlaté medaile a titul Mis­trů Čech 2016.

Další dvo­jice Posto­lo­prt­ských mažo­re­tek – Adéla Řehul­ková s Ane­tou Houš­ko­vou se v kate­go­rii dětí rov­něž pro­bo­jo­valy mezi nej­lepší tro­jici – obsa­dily 3. místo a staly se II. Vice­misty Čech 2016.

Úspěch Posto­lo­prt­ských mažo­re­tek pod­tr­huje i postup ostat­ních zúčast­ně­ných solis­tek na Mis­trov­ství České repub­liky, kde se poměří i s prty1111nej­lep­šími mažo­ret­kami vybra­ných v morav­ském kole. Zde děv­čata čeká nelehký úkol — a sice obha­joba titulu Mis­trů ČR z loň­ského roku….

Více foto­gra­fií ze sou­těže a sou­boru Posto­lo­prt­ské mažo­retky nalez­nete na webo­vých strán­kách sou­boru (www​.volny​.cz/​m​a​j​o​r​e​t​tes) nebo na facebooku.

Lenka Kindlová

Vyva­rujte se infarktu — jezte chilli

V chilli bývá obsa­ženo nejméně 25 růz­ných nutri­entů! Obsa­huje mine­rály jako zinek, selen, váp­ník či hořčík.

 

Chilli dokáže zasta­vit infarkt

Věděli jste, že je možné sku­tečně zasta­vit prů­běh infarktu pomocí pros­tého, a při­tom pře­kva­pivě účin­ného koření chilli (též kajen­ská paprička, Cap­sicum annuum)? Je to sku­tečně tak. Chilli opravdu dokáže zasta­vit nástup infarktu za pou­hých 60 vteřin!

Jak pou­žít chilli k rych­lému zasta­vení infarktu?

Pro­slulí léči­telé, jako Dr. John Chris­to­pher, N.D. nebo Dr. Richard Schulze, N.D., pějí na chilli jen chválu. První z nich o něm dokonce pro­hla­šo­val: „Za 35 let praxe práce s lidmi a při vyu­čo­vání jsem neztra­til ani jedi­ného paci­enta s infark­tem, který v době mého pří­chodu ještě dýchal. V tom pří­padě jsem vždy naor­di­no­val šálek ´chilli-čaje´ (lžička chilli zalitá hor­kou vodou) a takoví paci­enti během něko­lika minut byli schopni vstát a pohy­bo­vat se.“

Jak tedy pou­žít koření chilli podle těch, kteří s ním mají vlastní zkušenost?

Prv­ním před­po­kla­dem je účin­nost koření – za mini­mum bývá pova­žo­ván obsah 90 000 H.U. (heat units). Při této vydat­nosti, a pří­pa­dech, kdy je posti­žený člo­věk při vědomí, se dopo­ru­čuje roz­mí­chat jednu čajo­vou lžičku prášku chilli ve skle­nici s hor­kou vodou (což bývá ozna­čo­váno také jako „cayenne tea“ – kajen­ský čaj) a podat posti­že­nému k vypití.

V pří­pa­dech kdy už posti­žený ztra­til vědomí bývá dopo­ru­čo­váno pou­žít chilli tink­turu nebo extrakt – opět nejméně 90 000 H.U. – a apli­ko­vat ji pod jazyk. Jak pozna­me­nal Dr. Chris­to­pher, za 35 let praxe mu neze­mřel žádný člo­věk s infark­tem, který při jeho pří­chodu ještě dýchal. Tento úspěch při­čítá právě obe­zřet­nému pou­žití chilli.

Další způ­soby pou­žití chilli

Jed­ním z nej­e­fek­tiv­něj­ších způ­sobů je pou­žití chilli jako kata­ly­zá­toru v kom­bi­naci s dal­šími bylin­nými pří­pravky. V zásadě je lze vyu­žít jako pří­da­vek k téměř všem bylin­ným kom­bi­na­cím, s výjim­kou těch, které mají půso­bit na nervy. Chilli v těle sti­mu­luje a urych­luje cir­ku­laci, čímž povzbu­zuje trá­vení a vstře­bá­vání. Proto dokáže zlep­šo­vat nebo zvy­šo­vat účin­nost prak­ticky jaké­ho­koli bylin­ného přípravku.

Za tímto úče­lem se často pou­žívá v pro­střed­cích proti artri­tidě, při žen­ských potí­žích, infek­cích, srdeč­ních pro­blé­mech a potí­žích s krev­ním obě­hem, u pro­jí­ma­del, diu­re­tik (močo­pud­ných pří­pravků), při vře­dech nebo pro­blé­mech se štít­nou žlá­zou atd.

Chilli z pohledu výživy

V chilli bývá obsa­ženo nejméně 25 růz­ných nutri­entů! Obsa­huje mine­rály jako zinek, selen, váp­ník či hoř­čík. Jsou v něm i vita­míny A a C. Navíc je pří­tomna „syrová“ i „dietní vláknina“ a uhlo­hyd­ráty. Pokud jde o infarkty, lze chilli určitě ozna­čit za „boží nitro­gly­ce­rin“. Je tedy nemoudré nemít ho po ruce, doma i na cestách.